Sisällöt ja teemat

Inhimillinen tietotekniikka – opettajan digipedagogisen osaamisen perusteet 2 op

Kokonaiskuva digiteknologian opetuskäytön mahdollisuuksista sekä opetussuunnitelman asettamista odotuksista matalalla kynnyksellä.

Erityisesti suunnattu vähän teknologiaa opetuksessa käyttäneille opettajille.

Vuorovaikutteiset oppimisympäristöt -digimateriaalien suunnittelu ja parhaat käytänteet 2 op

Osio keskittyy pilvipalveluiden hyödyntämiseen oppimisprosessin tukena (o365, PedaNet ja Google). Harjoitellaan näiden palveluiden käyttöä ja oppimistehtävien rakentamista.

Koulutusosio pyrkii antamaan syventävää osaamista ja varmuutta taitoihin.

 

Digipedagogiikka tukemassa oppimisen haasteissa 2 op

Osiossa tutustumme muutamiin ilmiöihin, jotka saattavat haastaa oppimista, lähtien kuitenkin oppimisympäristöjen ja teknologioiden vahvuuksista ja mahdollisuuksista tukea niissä.

Tutustumme osallistujilla jo käytössä oleviin sovelluksiin ja digivinkkeihin saaden jaettua osaamista toisiltamme esimerkiksi motivaation, lukemisen ja kirjoittamisen haasteiden sekä autismikirjon oppilaiden tukemiseen.

Digipedagogiikan kehittäminen omassa työssä 3 op

Osiossa suunnitellaan ja toteutetaan sekä omaa digipedagogista osaamista että oppilaiden digitaitoja lisäävän opetuskokonaisuuden omien koulujen tarpeista lähtien.

  • Koulutuksessa huomioidaan sekä osallistujien että koulujen henkilökohtaiset kehittämis- ja kehittymistarpeet.
  • Mukaan voi lähteä useampi opettaja samasta koulusta, tämä tukee yhteissuunnittelua.
  • Tämä osio tarjoaa jatkumoa edellisille osioille; tavoitteenaan niissä käytyjen teemojen syventäminen käytännön opetustyössä.
  • Opetuskokeilujen aiheiksi tarjotaan eri yliopistojen digitaalisten teknologioiden opetuskäytön vahvuusalueita, kuten pelillisyyttä, tarinoita ja pakohuonepelejä opetuksessa, värkkäämis- ja ohjelmointipajoja sekä VR –teknologian käyttöä.

Kouluttajat ohjaavat opetuskokeilujen toteutusta verkon välityksellä sekä myös tilanteen salliessa jalkautuen oppilaitoksiin.