Inhimillinen tietotekniikka - opettajan digipedagogisen osaamisen perusteet 2 op

Kokonaiskuva digiteknologian opetuskäytön mahdollisuuksista sekä opetussuunnitelman asettamista odotuksista matalalla kynnyksellä.

Erityisesti suunnattu vähän teknologiaa opetuksessa käyttäneille opettajille.

Digimateriaalien ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja parhaat käytänteet 2 op

Osio keskittyy pilvipalveluiden hyödyntämiseen oppimisprosessin tukena (o365, PedaNet ja Google). Digitaalisten palveluiden käyttö ja oppimistehtävien rakentaminen.  Koulutusosio pyrkii antamaan syventävää osaamista ja varmuutta taitoihin.

Teknologioiden hyödyntäminen oppimisen haasteiden voittamisessa 2 op

Osiossa käydään läpi eri oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot ja tukemisen perusteet. Kuinka digitaalisen teknologian avulla voidaan tukea niiden oppilaiden opiskelua, joiden oppimisessa on haasteita tai eriyttämistarpeita.  Teemoina  lukemisen, kirjoittamisen ja kielelliset haasteet, matemaattiset oppimisvaikeudet sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat.

Oman koulutyön ja digipedagogiikan kehittäminen 2 op

Osio pohjautuu opettajien osaamisen kehittymistä tukevaan työskentelyyn ja aktiiviseen oppimiseen.
Osiossa suunnitellaan ja toteutetaan sekä omaa digipedagogista osaamista että oppilaiden digitaitoja lisäävän opetuskokonaisuuden omien koulujen tarpeista lähtien.

  • Koulutuksessa huomioidaan laajasti sekä osallistujien että koulujen henkilökohtaiset kehittämis- ja kehittymistarpeet.
  • Mukaan voi lähteä useampi opettaja samasta koulusta, tämä tukee yhteissuunnittelua.
  • Tämä osio tarjoaa jatkumoa edellisille osioille; tavoitteenaan niissä käytyjen teemojen syventäminen käytännön opetustyössä.
  • Opetuskokeilujen aiheiksi tarjotaan eri yliopistojen digitaalisten teknologioiden opetuskäytön vahvuusalueita, kuten pelillisyyttä, tarinoita ja pakohuonepelejä opetuksessa, värkkäämis- ja ohjelmointipajoja sekä VR –teknologian käyttöä.

Kouluttajat ohjaavat opetuskokeilujen toteutusta verkon välityksellä sekä myös tilanteen salliessa jalkautuen oppilaitoksiin.

Yhteistoiminnallisen oppimisen ja digipedagogisen osaamisen kehittäminen 2 op

Osiossa kehitetään digipedagogiikkaa yhteistoiminnallisissa projekteissa koulujen välillä.

  • Opettajat työskentelevät verkostoina eri koulujen opettajien ja kouluttajien kanssa suunnitellen ja toteuttaen laajempia digitaalisen teknologian opetuskäytön kokonaisuuksia.
  • Aihepiirit ovat vapaavalintaisia huomioiden kouluttavien yliopistojen vahvuusalueita: oppimisanalytiikka, jatkuva digitaalinen arviointi, digitaaliset pakohuoneet opetuksessa, ohjelmointi ja robotiikka osana eri ilmiöitä.
  • Kehitetään yhdessä uudenlaisia opetussuunnitelman tavoitteita tukevia digitaalisen teknologian käytön tapoja sekä jaetaan kokemuksia oppilaitosyhteisöissä sekä laajemmin alan verkostoissa ja tapahtumissa.

Tässä osiossa kouluttajat ohjaavat opetuskokeilujen toteutusta verkon välityksellä sekä mahdollisuuksien mukaan käymällä oppilaitoksissa. Lisäksi tehdään yhteistyötä opettajaopiskelijoiden kanssa.